Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 911 насанд хүрсэн иргэн, 414 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 128 насанд хүрсэн иргэн, 67 хүүхэд, шилжин явсан 218 насанд хүрсэн иргэн,56 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 137, иргэнд 714 нийт 851 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 200, эцэг тогтоолтын бүртгэл 57, овог нэр өөрчлөлт 9, гэрлэлтийн бүртгэл 57, гэрлэлт цуцлалт 14, нас баралт 42,үрчлэлт 4  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 383 бүртгэл хийсэн.

Төрсний дахин 41,гэрлэлтийн дахин 4, засвар өөрлөлт 8, нийт 53 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

105 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 112, насны сунгалт хийлгэх 196 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийв.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 702 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 206

Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 150

- Барьцааны гэрээ – 303

-  Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 24

-  Лавлагаа – 19

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм