Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

    Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 196 насанд хүрсэн иргэн, 59 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 37, иргэнд 221 нийт 258 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 38, эцэг тогтоолтын бүртгэл 15, овог нэр өөрчлөлт 4, гэрлэлтийн бүртгэл 8, гэрлэлт цуцлалт 6, нас баралт 2,үрчлэлт 1  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 74 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 2.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

34 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 57, насны сунгалт хийлгэх 52 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   65 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинэ -12

- Нэмэлт өөрчлөлт – 8

- Нэрийн лавлагаа 28

- Лавлагаа – 3

- Татан буугдсан - 1


Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм