Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн

ажилтнуудын утасны жагсаалт
Албан хаагчийн овог, íýð

Àëáàí òóøààë

Албаны утас 

Утасны дугаар

1

М.Отгонбаяр 

Хэлтсийн дарга

70358118

99353238

2

Ц. Одгэрэл

Ахлах нягтлан бодогч

70358674

99358217

3

Б.Биндэр

Инженер

95950555

4

Г.Ууган-Эрдэнэ

Бичиг хэргийн эрхлэгч

факс:70358673

91001144

5

Мягмарсүрэн

Жолооч

 


6

Г.Отгонтуяа 

Үйлчлэгч

 

95555389

7

 Г.Энхтуяа

Хяналтын улсын байцаагч 

70354824

 99360669

8

С.Жамбалсүрэн 

Эд хөрөнгийн улсын ахлах бүртгэгч 

70358520

99829242

9

О.Сарангэрэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч

70358989

94149148

10

Э.Оюунбат

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч

88664444

11

Ж.Даваадорж

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч

99731335 

12

Д.Баярмаа

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч

99879911

13

Б.Бат-Эрдэнэ

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч

 

99222056

14

Д.Алтан-Од

Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архивч

 

88035145

15

Ө. Ганзориг

Иргэний бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч

70358912

99557263

16

Н. Алтанцэцэг

Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч

70358989

99037580

17

Г.Наранчимэг

Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч

88011757

18

С. Оюунцэцэг

Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч

 

99912293

19

Ц. Оюунсүрэн

Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч

70358989

94351663

20

Б.Санчир   

Иргэний бүртгэлийн архивч

 

99366096

21

Г. Моголцог

Жаргалант сумын улсын бүртгэгч

 

99354203

22

М. Жавзансүрэн

Баян-Өндөр сумын улсын бүртгэгч

70358590

88035132

23

   Н.Түвшинжаргал  

Баян-Өндөр сумын улсын бүртгэгч

99881484

24

О. Анхбаяр

Баян-Өндөр сумын улсын бүртгэгч

99030368

25

Б.Мөнхтуяа

Баян-Өндөр сумын улсын бүртгэгч 

99785080

26

М.Цогтбаатар 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч

70358989

99007297
Хайх