Tuesday, 29 March 2016 11:06

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.02.29-03.04-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 31-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 50 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 

Friday, 26 February 2016 17:45

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 138-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 103 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Friday, 26 February 2016 17:41

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.02.15-02.19-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 39-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 21 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Friday, 12 February 2016 10:09

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.02.01-02.05-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 48-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 19 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Friday, 22 January 2016 17:45

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.01.18-01.22-НД ХИЙСЭН

7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 55-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 24 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Read more...

 
 

Page 29 of 29
Хайх