Д/д Шинээр байгуулагдаж байгаа хуулийн этгээд Бүрдүүлэх материал
1 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх Татах
2 Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх Татах
3 Сан шинээр бүртгүүлэх Татах
4 Хоршоо шинээр бүртгүүлэх Татах
5 Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх Татах
6 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгүүлэх Татах
7 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх Татах
8 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх Татах
9 Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх Татах
Загвар маягт татах