Д/д
Үйлчилгээ
Бүрдүүлэх материал
1 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ Татах
2 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ БОЛОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУВЬ ӨӨРЧЛӨХ Татах
3 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА ӨӨРЧЛӨХ Татах
4 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨРЧЛӨХ Татах
5 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨХ Татах
6 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ӨӨРЧЛӨХ Татах
7 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУГАЦАА СУНГАХ Татах
8 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДҮРЭМ ГЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨХ Татах

Загвар маягт татах