Загвар маягт татах
Мэдүүлэг ТАТАХ
Барьцаалбар ТАТАХ
Барьцаалбарын загвар, маягтыг бөглөх санамж ТАТАХ
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
1.Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
- Тухайн газрын байршил
- Хэмжээ
- Хэдэн хүн хамтран өмчлөх
- Засаг даргын хэдэн оны хэддүгээр захирамжаар өмчилж авсан талаар
- Өмчлөгч өөрөө бичиж гарын үсэг зурна
2.Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр
- Газрын албанаас эх хувиар авч ирэх
3.Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуудас
- Газрын албанаас авч ирэх
4.Кадастрын зураг
- Газрын албанаас эх хувиар авч ирэх
5.Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх төрсний гэрчилгээний хуулбар
Хэрэв хаяг өөрчлөгдсөн бол:
- Багийн Засаг даргаас хаягийн тодорхойлолт
- Хаяг өөрчлөгдсөн тухай Баян-Өндөр сумын Засаг даргын захирамжийн хавсралт
- Кадастрын зураг заавал шинэчлэн гаргуулна
6.Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөх
7.Ямар нэгэн үйлчилгээний хураамж тушаахгүй

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 9 хоногт бүртгэнэ.
Хашаа байшин, хувийн сууц, гаражийг өмчлөх эрхээ эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
1.Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
- Хэдэн онд хэн барьж бий болгосон
- Одоо хэдэн хүний өмч болох
- Эд хөрөнгийн байршил
- Хэмжээ
- Зориулалт болон хэдэн төгрөгөөр үнэлж байгаа
- Өмчлөгч өөрөө бичиж гарын үсэг зурна
2.Газрын гэрчилгээний хуулбар
- Газар эзэмших гэрчилгээтэй бол гэрээ
3.Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, хүүхэд бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
4.Кадастрын зураг
- Газрын албанаас эх хувиар авч ирэх /обьект заавал тусгагдсан байх/
5.План зураг
6.Фото зураг
- 4 талаас нь эргэн тойрон орчныг сайтар харагдахаар авсан байх
7.Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөх
8.Өмчлөгч нь аж ахуйн нэгж бол холбогдох бусад нотлох баримтуудыг хавсаргана
9.Тэмдэгтийн хураамжийг Төрийн банкны 130000801704 тоот дансанд тушаана.
- Үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тэмдэгтийн хураамж төлөх

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногт бүртгэнэ.
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхээ эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
1.Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
- Хэдэн онд хэн барьж бий болгосон
- Одоо хэдэн хүний өмч болох
- Эд хөрөнгийн байршил
- Хэмжээ
- Зориулалт болон хэдэн төгрөгөөр үнэлж байгаа
- Өмчлөгч өөрөө бичиж гарын үсэг зурна
2.Өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, хүүхэд бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
3.Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
4.Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөх
5.Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд тушаана
- Энгийн 5000 төгрөг
- Яаралтай 10000 төгрөг

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 7 хоногт, яаралтай үйлчилгээг 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
1. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
2. Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл нотариатаар гэрчлүүлсэн байна
3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
4. Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөнө
5. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 13000070615 тоот дансанд тушаана
- Энгийн 8000 төгрөг
- Яаралтай бол 16000 төгрөг

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
1.Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
2.Худалдах - худалдан авах гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна
3.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
4.Татварын хэлтэст орлогын албан татварыг үнийн дүнгийн 2 хувиар төлсөн баримт /эх хувь/
5.Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд тушаана
- Энгийн 20000 төгрөг
- Яаралтай бол 40000 төгрөг

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх /хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбар/ ,насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
2. Арилжих гэрээ нотариатаар гэрчлүүлсэн байна
3. Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/
4. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 13000070615 тоот дансанд тушаана
- Энгийн 20000 төгрөг
- яаралтай бол 40000 төгрөг
5. Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөнө

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
1. Зээлдүүлэгчийн албан ёсны бичиг баримт, зөвшөөрөл, биеийн байцаалтын хуулбар
2. Барьцаалбар үйлдсэн бол баримт хавсаргах Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд 3000 төгрөг тушаана
3. Зээлийн болон барьцааны гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
4. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
5. Нотариатаар гэрчлэгдээгүй гэрээний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар, насанд хүрээгүй хүний төрсний гэрчилгээний хуулбар
6. Үйлчилгээний хураамж үнийн дүнгээс бодож энгийн бол 0,05 хувь, яаралтай бол 0,1 хувьтай тэнцэх төгрөгийг Төрийн банкны 13000070615 тоот дансанд тушаана
7. Эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэх Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд 5000 төгрөг тушаана

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
2. Бэлэглэх гэрээ нотариатаар гэрчлүүлсэн байна
3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
4. Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөнө
5. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 13000070615 тоот дансанд тушаана
- Энгийн 20000 төгрөг
- Яаралтай бол 40000 төгрөг

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
1. Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөнө
2. Хууль ёсоор өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ, эсхүл гэрээслэл нотариатаас олгоно
3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
4. Өв залгамжлагч, хамтран өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 13000070615 тоот дансанд тушаана
- Энгийн 20000 төгрөг
- Яаралтай бол 40000 төгрөг

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Гээгдүүлсэн гэрчилгээг хүчингүй болгож шинээр авахад
1. Өргөдөл
2. Сонинд зар өгөх, сонин эх хувиар
3. Цагдаагийн газарт тэмдэглүүлэх
4. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргах
5. Бүртгэгчээс мэдүүлэг авч бөглөх
6. Үйлчилгээний хураамж болох 20000 төгрөгийг Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд тушаана
7. Гэрчилгээ 30 хоногт багтаж гарна
Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа авахад
1. Лавлагаа авахыг хүссэн өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Үйлчилгээний хураамжийг Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд тушаана.
- Энгийн 5000 төгрөг
- Яаралтай 10000 төгрөг

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ
Энд дарж татаж авна уу
ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Энд дарж татаж авна уу